Palvelut

Rakenteiden kuntotutkimukset

Tiedätkö, mitä on pinnan alla?

Kuntotutkimuksen tarkoituksena on selvittää rakenteiden kunto pintaa syvemmältä. Kuntotutkimuksen laajuus määritetään tapauskohtaisesti siten, että saadaan riittävät tiedot rakenteiden kunnosta ja mahdollisen korjaustarpeen laajuudesta.

Mikrobitutkimukset

Mikrobivaurion toteaminen perustuu rakennuksen kokonaisvaltaiseen tutkimiseen ja sen yhteydessä tarvittaessa otettuihin mikrobiologisiin näytteisiin. Mikrobitutkimukset ovat tyypillisesti osa kuntotutkimusta ja niiden tavoitteena on arvioida rakenteiden kuntoa ja sen vaikutusta sisäilmaan. Mikrobitutkimukset suoritetaan asiantuntevasti ja voimassaolevia ohjeita ja määräyksiä noudattaen.

Mikrobinäytteiden analysoinnissa käyttämämme tutkimuslaboratoriot täyttävät terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen asetusten (545/2015) ja säännösten mukaiset vaatimukset.

Kokonaisvaltaiset sisäilmaselvitykset

Vietämme keskimäärin 90 % ajastamme rakennusten sisällä. Onko sisäilman laatu riittävän hyvää ja tiedämmekö, minkälaista ilmaa hengitämme?

On monenlaisia syitä sille, miksi sisäilman laatua ei koeta riittävän hyväksi. Sisäilman laatua voivat heikentää esimerkiksi rakennuksesta ja käyttäjistä johtuvat epäpuhtaudet, rakennuksen ulkopuolelta tulevat epäpuhtaudet, ilmanvaihdon toiminnan puutteet sekä poikkeavat lämpötila- ja kosteusolosuhteet. Sisäilmaselvityksen sisältö arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Sisäilmaselvitys voi sisältää esimerkiksi:

 • Fysikaalisten olosuhteiden selvittämisen (lämpötila, kosteus, vuotoilmareitit, radon yms.)
 • Rakenteiden mikrobiston ja sen sisäilmayhteyden selvittämisen
 • Kemiallisten epäpuhtauksien selvittämisen (VOC, hiilidioksidi, hiilimonoksidi yms.)
 • Kuitujen ja kuitulähteiden selvittämisen (mineraalivillakuidut, asbesti)
 • Ilmanvaihdon ja talotekniikan toiminnan selvittämisen (ilmanvaihto, lämmitys, jäähdytys, paine-erot yms.)

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksella selvitetään, onko kiinteistössä ja sen teknisissä järjestelmissä materiaaleja, jotka sisältävä terveydelle vaarallisia ja haitallisia aineita. Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen perusteella voidaan suunnitella rakennuksen ja järjestelmien muutos- ja korjaustoimet siten, etteivät ne vaaranna korjausta suorittavien henkilöiden tai käyttäjien terveyttä. Puutteellisesti suoritetulla haitta-ainekartoituksella ja väärin toteutetuilla korjaustoimenpiteillä voidaan aiheuttaa vakavia haittoja kiinteistölle ja sen käyttäjille.

Esimerkiksi asbestia on käytetty rakentamisessa vuosina 1910-1992. Siksi remontointi- ja purkutöissä aineelle altistuu yhä edelleen paljon korjausrakentajia vuosittain. Asiantuntevan asbestikartoituksen ja sen jälkeen tarvittaessa suoritettavien asbestipurkutöiden avulla vältetään altistuminen. Asbestipöly on erittäin haitallista terveydelle ja sen tiedetään aiheuttavan esimerkiksi keuhkosyöpää.

Kosteusmittaukset

Asianmukaisilla kosteusmittauksilla voidaan ennakoida tai havaita kosteusvauriot aikaisessa vaiheessa, kartoittaa jo syntyneiden kosteusvaurioiden laajuutta tai määrittää esimerkiksi uudisrakenteiden kosteus ennen pinnoitustöitä. Kosteusmittausten tekeminen ja tulosten analysointi on ammattitaitoisen mittaajan työtä. Mittalaitteita ja mittaustuloksia pitää ymmärtää, jotta oikeiden johtopäätösten tekeminen on mahdollista.

Palveluitamme:

 • Pintakosteusmittaukset (suuntaa-antava, pintoja rikkomaton menetelmä)
 • Rakennekosteusmittaukset (porareikä- ja näytepalamittaus)
 • Rakenteen kosteustekninen seuranta tallentavilla mittalaitteilla

Kosteudenhallinta

Rakennuksen kosteudenhallinta perustuu suunnitteluvaiheessa tehtyihin ratkaisuihin ja työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaan. Suunnittelussa ja rakentamisen aikana tehdyt kosteudenhallintatoimet vaikuttavat koko rakennuksen elinkaareen. Asiantunteva kosteudenhallinnan suunnittelu ja suunnitelmien noudattaminen on perusta terveelliselle rakentamiselle ja rakennusten käyttäjien hyvinvoinnille.

Palveluitamme:

 • Kosteudenhallintasuunnitelmat
 • Työmaan kosteuskoordinaattoripalvelut
 • Kosteusmittaussuunnitelmat
 • Työmaan kosteudenhallinta